Turkije e-Visa Aanvraag Online

Lees de belangrijkste informatie over het elektronisch visum voor Turkije.
Meer informatie over de vereisten, soorten visa en hoe u het aanvraagformulier invult.

Gebruiksvoorwaarden van de website

De website visumnaarturkije.nl gevestigd op https://visumnaarturkije.nl is een auteursrechtelijk beschermd werk dat toebehoort aan visumnaarturkije.nl. Voor bepaalde onderdelen van de site kunnen aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels gelden, die in verband met die onderdelen op de site zullen worden geplaatst.

Al deze aanvullende voorwaarden, richtlijnen en regels worden door verwijzing in deze Voorwaarden opgenomen.

Deze voorwaarden vereisen het gebruik van arbitrage Sectie 10.2 op individuele basis om geschillen op te lossen en beperken ook de rechtsmiddelen die u ter beschikking staan in geval van een geschil.

Toegang tot de site

Onderworpen aan deze voorwaarden. Het bedrijf verleent u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare, beperkte licentie voor toegang tot de site, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik.

Zekere Beperkingen. De rechten die in deze Voorwaarden aan u zijn goedgekeurd, zijn onderworpen aan de volgende beperkingen: (a) u zult de Site niet verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, verdelen, hosten of anderszins commercieel exploiteren; (b) u zult geen enkel deel van de Site veranderen, er afgeleide werken van maken, disassembleren, reverse-compileren of reverse-engineeren; (c) u zult geen toegang krijgen tot de Site om een soortgelijke of concurrerende website te bouwen; en (d) tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, mag geen enkel deel van de Site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, heruitgegeven, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook, tenzij anders aangegeven, zal elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Site onderworpen zijn aan deze Voorwaarden.  Alle auteursrecht- en andere eigendomsvermeldingen op de Site moeten op alle kopieën daarvan behouden blijven.

Onderneming behoudt zich het recht voor de Site te wijzigen, op te schorten of stop te zetten met of zonder kennisgeving aan u.  U stemt ermee in dat de Onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld jegens u of een derde partij voor een wijziging, onderbreking of beëindiging van de Site of een deel ervan.

Geen ondersteuning of onderhoud. U stemt ermee in dat de Vennootschap geen enkele verplichting heeft om u ondersteuning te bieden in verband met de Site.

U bent zich ervan bewust, met uitzondering van de gebruikersinhoud die u eventueel verstrekt, dat alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen, in de Site en de inhoud ervan eigendom zijn van de Onderneming of de leveranciers van de Onderneming. Merk op dat deze Voorwaarden en de toegang tot de Site u geen rechten, titels of belangen geven in of op intellectuele eigendomsrechten, behalve de beperkte toegangsrechten die in Paragraaf 2.1 worden uitgedrukt. Het bedrijf en zijn leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet in deze Voorwaarden verleend worden.

Derde links & advertenties; Andere gebruikers

Third-Party Links & Ads. De Site kan links naar websites en diensten van derden bevatten, en/of advertenties voor derden weergeven.  Dergelijke Links & Ads van Derden vallen niet onder de controle van het Bedrijf, en het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor deze Links & Ads van Derden.  Het Bedrijf verschaft u toegang tot deze Links & Advertenties van Derden alleen voor uw gemak, en het bedrijf beoordeelt, keurt, controleert, onderschrijft, garandeert of doet geen verklaringen met betrekking tot Links & Advertenties van Derden.  U gebruikt alle Links & Advertenties van Derden op eigen risico, en dient daarbij de nodige voorzichtigheid en discretie in acht te nemen. Wanneer u op een van de Links & Advertenties van derden klikt, zijn de voorwaarden en het beleid van de betreffende derde partij van toepassing, met inbegrip van de privacy- en gegevensverzamelingspraktijken van de derde partij.

Andere gebruikers. Elke gebruiker van de site is als enige verantwoordelijk voor al zijn eigen Gebruikersinhoud.  Omdat wij de Gebruikersinhoud niet controleren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor Gebruikersinhoud, ongeacht of die door u of door anderen is verstrekt.  U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk is voor enig verlies of schade die het gevolg is van dergelijke interacties.  Als er een geschil is tussen u en een gebruiker van de Site, zijn wij niet verplicht om betrokken te raken.

U ontslaat hierbij de Onderneming en onze functionarissen, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van, en doet hierbij afstand van en doet afstand van, elk vroeger, huidig en toekomstig geschil, claim, controverse, eis, recht, verplichting, aansprakelijkheid, actie en oorzaak van actie van elke soort en aard, die ontstaan is of direct of indirect voortkomt uit, of die direct of indirect betrekking heeft op, de Site. Als u een inwoner van Californië bent, doet u hierbij afstand van California civil code section 1542 in verband met het voorgaande, waarin staat: "a general release does not extend to claims which the creditor does not know or suspect to exist to his or her favour at the time of executing the release, which if known by him or her must have materially affected his or her settlement with the debtor."

Verweerders

De site wordt aangeboden op een "as-is" en "as available" basis, en het bedrijf en onze leveranciers wijzen uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, of wettelijk bepaald, met inbegrip van alle garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot, nauwkeurigheid, of niet-inbreuk.  Wij en onze leveranciers garanderen niet dat de site aan uw eisen zal voldoen, ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos beschikbaar zal zijn, of nauwkeurig, betrouwbaar, vrij van virussen of andere schadelijke code, volledig, wettelijk, of veilig zal zijn.  Indien de toepasselijke wetgeving garanties vereist met betrekking tot de site, zijn al deze garanties beperkt in duur tot negentig (90) dagen vanaf de datum van het eerste gebruik.

Sommige jurisdicties staan de uitsluiting van impliciete garanties niet toe, zodat de bovenstaande uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.  Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op de duur van een impliciete garantie, dus is de bovenstaande beperking misschien niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover de wet het toelaat, zullen bedrijf of onze leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn tegenover u of derden voor winstderving, gegevensverlies, kosten voor de aankoop van vervangproducten, of indirecte schade, gevolgschade, voorbeeldige schade, incidentele schade, speciale schade of schadevergoeding met boetekarakter voortvloeiend uit of verband houdend met deze voorwaarden of uw gebruik van, of onvermogen om de site te gebruiken, zelfs als bedrijf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.  Toegang tot en gebruik van de site is naar eigen goeddunken en op eigen risico, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw apparaat of computersysteem, of verlies van gegevens als gevolg daarvan.

Voor zover maximaal is toegestaan door de wet, en niettegenstaande iets anders dat hierin is vervat, zal onze aansprakelijkheid jegens u voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst, te allen tijde beperkt zijn tot een maximum van vijftig Amerikaanse dollars (u.s. $50). Het bestaan van meer dan één vordering zal deze limiet niet vergroten.  U stemt ermee in dat onze leveranciers geen enkele aansprakelijkheid zullen hebben die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst.

Sommige jurisdicties staan de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting misschien niet op u van toepassing is.

Termijn en beëindiging. Onder voorbehoud van deze Sectie, blijven deze Voorwaarden volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt.  Wij kunnen uw rechten om de Site te gebruiken op elk moment en om elke reden naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, inclusief voor elk gebruik van de Site dat in strijd is met deze Voorwaarden.  Bij beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden, worden uw Account en uw recht op toegang tot en gebruik van de Site onmiddellijk beëindigd.  U begrijpt dat elke beëindiging van uw Account kan inhouden dat uw Gebruikersinhoud die met uw Account verbonden is uit onze live databases verwijderd wordt.  Het bedrijf zal op geen enkele manier aansprakelijk zijn tegenover u voor een beëindiging van uw rechten onder deze Voorwaarden.  Zelfs nadat uw rechten onder deze Voorwaarden beëindigd zijn, blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Secties 2 tot en met 2.5, Sectie 3 en Secties 4 tot en met 10.

Copyrightbeleid.

Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en vraagt dat de gebruikers van onze Site hetzelfde doen.  In verband met onze Site hebben wij een beleid met betrekking tot de auteursrechtwetgeving vastgesteld en geïmplementeerd, dat voorziet in de verwijdering van alle inbreukmakende materialen en in de beëindiging van gebruikers van onze online Site die herhaaldelijk inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten.  Als u van mening bent dat een van onze gebruikers door het gebruik van onze Site onwettig inbreuk maakt op het auteursrecht(en) in een werk, en u wilt het naar verluidt inbreukmakende materiaal laten verwijderen, moet u de volgende informatie in de vorm van een schriftelijke kennisgeving (volgens 17 U.S.C. § 512(c)) aan onze aangewezen Copyright Agent bezorgen:

  • uw fysieke of elektronische handtekening;
  • identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat ze zijn geschonden;
  • identificatie van het materiaal op onze diensten waarvan u beweert dat het geschonden is en waarvan u ons verzoekt het te verwijderen;
  • voldoende informatie om ons in staat te stellen dergelijk materiaal te lokaliseren;
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het aanstootgevende materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent, of volgens de wet; en
  • een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en op straffe van meineed, dat u ofwel de eigenaar bent van het auteursrecht waarop inbreuk zou zijn gemaakt, ofwel dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden.

Let u erop dat, volgens 17 U.S.C. § 512(f), elke onjuiste voorstelling van een materieel feit in een schriftelijke kennisgeving de klagende partij automatisch onderwerpt aan aansprakelijkheid voor alle schade, kosten en advocaatkosten die wij hebben moeten maken in verband met de schriftelijke kennisgeving en de bewering van schending van het auteursrecht.

Algemeen

Deze Voorwaarden kunnen af en toe herzien worden, en als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, kunnen wij u daarvan op de hoogte brengen door u een e-mail te sturen naar het laatste e-mail adres dat u ons gegeven hebt en/of door een duidelijk bericht van de veranderingen op onze Site te plaatsen.  U bent verantwoordelijk om ons uw meest recente e-mailadres te bezorgen.  In het geval dat het laatste e-mailadres dat u ons gegeven hebt, niet geldig is, zal onze verzending van de e-mail met dergelijke kennisgeving niettemin een effectieve kennisgeving van de in de kennisgeving beschreven veranderingen vormen.  Wijzigingen aan deze Voorwaarden worden van kracht op de vroegste van de volgende dertig (30) kalenderdagen na de verzending van een e-mailbericht aan u of dertig (30) kalenderdagen na het plaatsen van een bericht over de wijzigingen op onze Site.  Deze veranderingen zullen onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe gebruikers van onze Site.  Als u onze Site blijft gebruiken na kennisgeving van dergelijke wijzigingen, geeft u daarmee aan dat u deze wijzigingen erkent en ermee instemt gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden van dergelijke wijzigingen. Geschillenbeslechting. Lees deze Arbitrageovereenkomst zorgvuldig. Het maakt deel uit van uw contract met het Bedrijf en beïnvloedt uw rechten.  Het bevat procedures voor VERPLICHTE BINDING VAN ARBITRAGE EN EEN AFWIJZING VAN CLASS ACTION.

Toepasselijkheid van arbitrageovereenkomst.Alle claims en geschillen in verband met de Voorwaarden of het gebruik van een door de Onderneming geleverd product of dienst die niet informeel of in een rechtbank voor geringe vorderingen opgelost kunnen worden, zullen door bindende arbitrage op individuele basis opgelost worden onder de voorwaarden van deze arbitrageovereenkomst.  Tenzij anders overeengekomen, worden alle arbitrageprocedures in het Engels gehouden.  Deze arbitrageovereenkomst is van toepassing op u en de Onderneming, en op alle dochterondernemingen, filialen, agenten, werknemers, rechtsvoorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden, evenals op alle bevoegde of onbevoegde gebruikers of begunstigden van diensten of goederen die onder de Voorwaarden geleverd worden.

Verplichte kennisgeving en informele geschillenbeslechting. Voordat een van de partijen arbitrage kan aanvragen, moet de partij eerst een schriftelijke kennisgeving van geschil naar de andere partij sturen, waarin de aard en de basis van de vordering of het geschil, en de gevraagde hulp worden beschreven.  Een Notice to the Company moet gestuurd worden naar: Polen. Nadat de kennisgeving ontvangen is, kunnen u en het Bedrijf proberen de vordering of het geschil informeel op te lossen.  Als u en het Bedrijf de claim of het geschil niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Kennisgeving oplossen, kan elk van de partijen een arbitrageprocedure beginnen.  Het bedrag van een aanbod tot schikking dat door een partij gedaan wordt, mag pas aan de arbiter bekend gemaakt worden nadat de arbiter het bedrag bepaald heeft waarop een van de partijen recht heeft.

Arbitrageregels. De arbitrage wordt ingeleid via de American Arbitration Association, een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting die arbitrage aanbiedt zoals uiteengezet in deze sectie.  Indien de AAA niet beschikbaar is om te arbitreren, komen de partijen overeen een alternatieve ADR-aanbieder te kiezen.  De regels van de ADR-aanbieder zullen van toepassing zijn op alle aspecten van de arbitrage, behalve voor zover die regels in strijd zijn met de Voorwaarden.  De AAA-regels voor consumentenarbitrage die op de arbitrage van toepassing zijn, zijn online beschikbaar op adr.org of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.  De arbitrage zal door één enkele, neutrale arbiter geleid worden.  Vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde schadevergoeding minder dan Tien Duizend Amerikaanse Dollars (US $10.000,00) bedraagt, kunnen worden beslecht door bindende arbitrage zonder comparitie, naar keuze van de partij die genoegdoening vraagt.  Voor vorderingen of geschillen waarbij het totale bedrag van de gevraagde vergoeding Tienduizend U.S. Dollars ($10.000,00) of meer bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald door het Arbitragereglement.  Elke hoorzitting zal gehouden worden op een locatie binnen 100 mijl van uw woonplaats, tenzij u buiten de Verenigde Staten woont, en tenzij de partijen anders overeenkomen.  Als u buiten de Verenigde Staten woont, zal de arbiter de partijen een redelijke kennisgeving doen toekomen van de datum, het tijdstip en de plaats van eventuele mondelinge hoorzittingen. Elk vonnis over het vonnis dat door de arbiter wordt uitgesproken, kan in elke rechtbank met competente jurisdictie worden uitgesproken.  Als de arbiter u een prijs toekent die hoger is dan het laatste aanbod tot schikking dat het Bedrijf u gedaan heeft vóór de aanvang van de arbitrage, zal het Bedrijf u het hoogste van de prijs of $2.500,00 betalen.  Elke partij draagt haar eigen kosten en verschotten die voortvloeien uit de arbitrage en betaalt een gelijk deel van de honoraria en kosten van de ADR-aanbieder.

Aanvullende regels voor arbitrage zonder verschijning. Indien voor arbitrage zonder verschijning wordt gekozen, wordt de arbitrage per telefoon, online en/of uitsluitend op basis van schriftelijke stukken gevoerd; de specifieke manier wordt gekozen door de partij die de arbitrage begint.  De arbitrage zal geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich meebrengen, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

Tijdlimieten. Als u of het bedrijf arbitrage nastreeft, moet de arbitrage-actie worden ingeleid en/of geëist binnen de verjaringstermijn en binnen elke termijn die volgens de AAA-regels voor de desbetreffende vordering is opgelegd.

Bevoegdheid van arbiter. Als arbitrage wordt ingeleid, zal de arbiter beslissen over de rechten en aansprakelijkheden van u en de Onderneming, en het geschil zal niet worden geconsolideerd met andere zaken of worden samengevoegd met andere zaken of partijen.  De arbiter zal de bevoegdheid hebben om moties toe te staan die alle of een deel van elke vordering beslechten.  De bemiddelaar heeft de bevoegdheid om schadevergoeding in geld toe te kennen, en om elke niet-monetaire genoegdoening of opluchting toe te kennen die beschikbaar is voor een individu onder de toepasselijke wetgeving, de AAA-regels, en de Voorwaarden.  De arbiter zal een schriftelijke uitspraak doen en een verklaring van besluit uitvaardigen waarin de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak gebaseerd is, beschreven worden.  De arbiter heeft dezelfde bevoegdheid om op individuele basis vrijstelling te verlenen als een rechter in een rechtbank zou hebben.  De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend voor u en de Onderneming.

Verzuim van berechting door een jury. DE PARTIJEN ZEGGEN HIERBIJ HUN CONSTITUTIONELE EN WETTELIJKE RECHT OP NAAR EEN RECHTBANK TE GAAN EN EEN BEROEPSOVEREENKOMST TE VORDEREN, en in plaats daarvan kiezen zij ervoor dat alle claims en geschillen in het kader van deze arbitrageovereenkomst door arbitrage worden beslecht.  Arbitrageprocedures zijn gewoonlijk beperkter, efficiënter en minder duur dan de regels die in een rechtbank van toepassing zijn, en zijn onderworpen aan een zeer beperkte toetsing door een rechtbank.  Indien er een geschil ontstaat tussen u en het Bedrijf in een staats- of federale rechtbank in een proces om een arbitrage-uitspraak nietig te verklaren of af te dwingen of anderszins, ZEGGEN U EN HET BEDRIJF ALLE RECHTEN OP EEN JURY TRIAL AF, en kiezen er in plaats daarvan voor dat het geschil door een rechter wordt beslecht.

Verzaking van groeps- of geconsolideerde acties.Alle claims en geschillen die binnen het toepassingsgebied van deze arbitrageovereenkomst vallen, moeten op individuele basis worden gearbitreerd of berecht en niet op groepsbasis, en claims van meer dan één klant of gebruiker kunnen niet gezamenlijk worden gearbitreerd of berecht of geconsolideerd met die van een andere klant of gebruiker.

Geheimhouding. Alle aspecten van de arbitrageprocedure zijn strikt vertrouwelijk.  De partijen komen overeen de vertrouwelijkheid in acht te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.  Deze paragraaf weerhoudt een partij er niet van om informatie die nodig is om deze Overeenkomst ten uitvoer te leggen, om een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen, of om een gerechtelijk bevel of een billijke voorziening te vragen, aan een rechtbank voor te leggen.

Overdraagbaarheid. Indien een deel of delen van deze arbitrage-overeenkomst volgens de wet ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/worden bevonden door een bevoegde rechtbank, dan zal/zullen dit specifieke deel of deze specifieke delen geen kracht van wet hebben en worden gescheiden, terwijl de rest van de overeenkomst volledig van kracht blijft/blijven.

Het recht om afstand te doen. De partij tegen wie de vordering wordt ingesteld, kan afstand doen van alle of van een deel van de rechten en beperkingen die in deze arbitrageovereenkomst zijn vastgesteld.  Een dergelijke verklaring van afstand doet geen afstand van enig ander deel van deze arbitrageovereenkomst en heeft daarop geen invloed.

Overleving van de overeenkomst.Deze arbitrageovereenkomst blijft van kracht na beëindiging van uw relatie met de onderneming.

Rechter voor geringe vorderingen. Niettegenstaande het voorgaande kunt u of de onderneming een individuele vordering instellen bij de rechter voor geringe vorderingen.

Emergency Equitable Relief.Ofschoon het voorgaande het geval is, kan elk van beide partijen om een spoedeisende billijke voorziening vragen bij een staats- of federale rechtbank om de status quo te handhaven in afwachting van de arbitrage.  Een verzoek om voorlopige maatregelen wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van andere rechten of verplichtingen uit hoofde van deze arbitrageovereenkomst.

Vorderingen die niet onder de arbitrage vallen.Niettegenstaande het voorgaande vallen vorderingen wegens laster, schending van de Computer Fraud and Abuse Act, en schending of verduistering van het octrooi, het auteursrecht, het handelsmerk of de handelsgeheimen van de andere partij niet onder deze arbitrageovereenkomst.

In alle omstandigheden waarin de voorgaande Arbitrageovereenkomst de partijen toestaat voor de rechter te procederen, stemmen de partijen er hierbij mee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Netherlands County, Californië, voor dergelijke doeleinden.

De Site kan onderworpen zijn aan de Amerikaanse exportcontrolewetten en kan onderworpen zijn aan export- of importvoorschriften in andere landen. U stemt ermee in geen Amerikaanse technische gegevens die u van het Bedrijf hebt verkregen, of producten die gebruik maken van dergelijke gegevens, direct of indirect te exporteren, te herexporteren of over te dragen, in overtreding van de Amerikaanse exportwetten of -voorschriften.

Het bedrijf is gevestigd op het adres in Sectie 10.8. Als u in Californië woont, kunt u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Product van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, of per telefoon op (800) 952-5210.

Elektronische communicatie. Voor de communicatie tussen u en het Bedrijf worden elektronische middelen gebruikt, of u nu de Site gebruikt of ons e-mails stuurt, of dat het Bedrijf berichten op de Site plaatst of via e-mail met u communiceert. Voor contractuele doeleinden, (a) stemt u toe om mededelingen van het Bedrijf in elektronische vorm te ontvangen; en (b) gaat u ermee akkoord dat alle algemene voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die het Bedrijf elektronisch aan u verstrekt, voldoen aan alle wettelijke verplichtingen waaraan deze mededelingen zouden voldoen als ze op papier zouden staan.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van de Site. Als wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afzien. De sectietitels in deze Voorwaarden zijn louter gemakshalve aangebracht en hebben geen wettelijke of contractuele gevolgen. Het woord "inclusief" betekent "inclusief zonder beperking". Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van deze Voorwaarden onaangetast blijven en zal de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geacht worden zodanig gewijzigd te zijn dat zij geldig en uitvoerbaar is voor zover de wet dat toestaat.  Uw relatie met het Bedrijf is die van een onafhankelijke contractant, en geen van de partijen is een agent of partner van de ander.  Deze Voorwaarden, en uw rechten en verplichtingen hierin, mogen niet toegewezen, uitbesteed, gedelegeerd of anderszins overgedragen worden door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, en elke poging tot toewijzing, uitbesteding, delegatie of overdracht die in strijd is met het voorgaande, zal nietig zijn.  Bedrijf mag deze Voorwaarden vrij overdragen.  De bepalingen en voorwaarden in deze Voorwaarden zijn bindend voor cessionarissen.

Uw privacy. Leest u alstublieft ons privacybeleid.

Copyright/Trademark Information. Copyright ©. Alle rechten voorbehouden.  Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken die op de Site worden weergegeven zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van die derde partij die eventueel eigenaar is van de merken.

Contactinformatie

Adres: Polen

E-mail:contact@visumnaarturkije.nl